(1)
สิริมงคลกาล ส.; ทิมวัฒนบรรเทิง ส.; ตั้งเจริญ ว.; ศุภเศรษฐศิริ พ. การพัฒนาระบบและกลไกการดำรงอยู่ของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์. Inst Cult Art J 2018, 19, 133-150.