(1)
ทองนำ ย.; สุทธจิตต์ ณ. กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงตรัวของครูธงชัย สามสี. Inst Cult Art J 2018, 19, 20-32.