[1]
เขียวมณี ส. 2019. เดี่ยวซออู้เพลงกราวใน ทางหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยะชีวิน) กรณีศึกษาครูจีรพล เพชรสม. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 21, 1 (ธ.ค. 2019), 21–34.