[1]
จันทราสา ร. 2017. ผลวิเคราะห์เส้นใยหญ้าแฝกกับแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม (กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝกจังหวัดพะเยา). วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 17, 1 (มี.ค. 2017), 120–129.