[1]
เรืองรอง อ. 2017. โดยสำคัญ “ปัญญา” ของนารี: ภาพลักษณ์สตรีในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น กับปัจจัยเกื้อกูลด้านการศึกษา. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 17, 1 (มี.ค. 2017), 9–18.