[1]
คงสำราญ ป. 2022. ปรารถนา คงสำราญ. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 24, 1 (ธ.ค. 2022), 5.