[1]
ธงชัย ป. และ เฉิ่น ถิ บิ๊ก ถาว 2022. วัฒนธรรมเวียดนามผ่านขนมตามเทศกาล. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 24, 1 (ธ.ค. 2022), 9–21.