[1]
กระแสอินทร์ อ., เสนาะเมือง เ., ไตรรัตน์วงศ์ น. และ โรจนธรรม น. 2022. การพัฒนากรอบแนวคิดสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามแนวทาง BCG . วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 24, 1 (ธ.ค. 2022), 122–136.