[1]
ไชยจันทร์ ก. 2022. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองรองในภาคเหนือ : การประเมินศักยภาพในจังหวัดน่าน ลำปาง เพชรบูรณ์. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 24, 1 (ธ.ค. 2022), 22–36.