[1]
แซ่เจี่ย ธ. 2022. การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการแปลในระดับประโยค: กรณีศึกษาการแปล นวนิยายเรื่อง 1984 ของจอร์จ ออร์เวลล์. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 24, 1 (ธ.ค. 2022), 137–149.