[1]
สิริมงคลกาล ส. 2022. เครื่องปั้นดินเผารูปแบบศิลปกรรมชุด สีสันศิลปวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 23, 2 (มิ.ย. 2022), 120–148.