[1]
ทรัพย์ศรีสัญจัย ว. และ วุฒิฤทธากุล ว. 2022. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นอับไซเคิล กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า, อำเภอวัฒนานคร, จังหวัดสระแก้ว. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 23, 2 (มิ.ย. 2022), 106–119.