[1]
ผาณิตรัตน์ ส., ทิมวัฒนบรรเทิง ส. และ นพอุดมพันธุ์ ก. 2021. การสร้างพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมในเขตคลองสานสู่เมืองสร้างสรรค์. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 23, 1 (ธ.ค. 2021), 93–108.