[1]
อินทรัตน์ส. 1. ปฏิภาณสร้างฐานชีวิต. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 13, 1 (1).