[1]
อินทร์จันทร์ น. 2012. ภาพยนตร์ไทย : พัฒนาการความคิดด้านศิลปวัฒนธรรมในสังคมไทย. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 13, 1 (ก.ย. 2012).