[1]
สาสงเคราะห์ท. 1. เชาวน์ปัญญากับการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 13, 1 (1).