[1]
แพทย์หลักฟ้าจ. 1. กิจกรรมศิลปกรรมบำบัดเพื่อฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 13, 1 (1).