[1]
มหาอินทร์ก. 2012. สัญญะที่ปรากฏในงานออกแบบแฟชั่นกับการสะท้อนวัฒนธรรมหลังสมัยใหม่. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 13, 1 (ก.ย. 2012).