[1]
หนูเกื้อก. 2020. การศึกษาบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะวรรณกรรมเทิดพระเกียรติ. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 22, 1 (ธ.ค. 2020), 24 - 32.