[1]
โรหิตะสุขส. 2014. สถานภาพของการประกวดศิลปกรรมในงานศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย และต่างประเทศ STATUS OF ART COMPETITION IN THE STUDYING OF ART HISTORY IN THAILAND AND ABROAD. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 15, 2 (ต.ค. 2014), 119-128.