[1]
เยาวนานนท์ ก., ศุภเศรษฐศิริ พ., นพอุดมพันธุ์ ก. และ อินทร์จันทร์ น. 2019. สัญลักษณ์ไทยพวน : การศึกษาอัตลักษณ์กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยเพื่อแนวทางในการออกแบบ. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 21, 1 (ธ.ค. 2019), 166–185.