[1]
ดิลกศิริธนภัทร์ก. 2019. การวิเคราะห์กระบวนการในการทำละคร ของกลุ่มทำละครเพื่อการศึกษา. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 20, 2 (มิ.ย. 2019), 152-161.