[1]
ฤทธิบูลย์ป. 2019. การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการแต่งกายยืนเครื่องโขน-ละครรำ สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์ไทย) เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 20, 2 (มิ.ย. 2019), 116-130.