[1]
โชติกเสถียร ธ. 2019. การสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัยผ่านประเพณีนิยม (การไหว้). วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 20, 2 (มิ.ย. 2019), 90–99.