[1]
มีพร้อมร. 2019. การออกแบบลวดลายมัดหมี่ไหม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นสินค้าแฟชั่น กรณีศึกษาลวดลายผ้าโฮลเปราะห์ จังหวัดสุรินทร์. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 20, 2 (มิ.ย. 2019), 23 - 34.