[1]
จาวิสูตร ณ. 2020. การบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบัน อุดมศึกษา . วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 21, 2 (มิ.ย. 2020), 167–176.