[1]
ก้อนดง ก. 2014. แบบเรียนเรื่องการใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติระดับกลาง A TEXTBOOK OF THAI WORDS WITH SIMILAR MEANINGS FOR INTERMEDIATE FOREIGN LEARNERS. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 15, 1 (ธ.ค. 2014).