[1]
ภักดีรณชิต ศ. 2014. การวิเคราะห์เนื้อหาของนิตยสารด้านสุขภาพไทย THE CONTENT ANALYSIS OF THAI HEALTH MAGAZINES. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 15, 1 (ธ.ค. 2014).