[1]
ศุภเศรษฐศิริ พ. 2014. การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์: สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย E-LEARNING MEDIA DEVELOPMENT : CONTEMPORARY AESTHETICS. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 15, 1 (ธ.ค. 2014).