[1]
ผ่องสวัสดิ์ ช. 2014. คติความเชื่อเกี่ยวกับการบูชารุกขเทวดาในสังคมไทยมีอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดูหรือพุทธศาสนากันแน่? WHERE DOES A WORSHIP OF RUKKHATEWADA IN THAI SOCIETY GET AN INFLUENCE FROM HINDUISM OR BUDDHISM?. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 15, 1 (ธ.ค. 2014).