[1]
แสงแดงล. 2020. แนวความคิดหลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 21, 2 (มิ.ย. 2020), 122 - 135.