[1]
อินทร์จันทร์น. 2018. An Analysis of costume designs for Thai Drama series: A case of “Prisana” from 1987-2015. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 20, 1 (ธ.ค. 2018), 160 - 170.