[1]
ประทีปะวณิชศ. 2018. A Study of Thai Ikat Silk’s Fabrication: Case Study at Pak Thong Chai District, Nakhon Ratchasima province. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 20, 1 (ธ.ค. 2018), 146 - 159.