[1]
วิสุทธิแพทย์ ม. 2018. A Study on Kin Kao Mai ritual and its Music of Karen people at Kong Mong Ta Village, Laiwo Sub-district, Sangklaburi District, Kanchanaburi Province. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 20, 1 (ธ.ค. 2018), 121–136.