[1]
เลิศจรุงจิตน. 1. แบบฝึกทักษะการฟังข่าวสั้นสำหรับนักเรียนโรงเรียนประชาคมนานาชาติ ระดับ ADVANCE LISTENING SKILLS PRACTICE IN THE SHORT NEWS FOR ADVANCE STUDENT OF INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 14, 2 (1).