[1]
ขุนมธุรส*ท. 1. กระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัวในวรรณกรรมของดอกไม้สด THE SOCIAL PARADIGM OF FAMILY IN THE LITERARY WORKS OF DOKMAISOD. Institute of Culture and Arts Journal. 14, 2 (1).