[1]
สิริมงคลกาล ส., ทิมวัฒนบรรเทิง ส., ตั้งเจริญ ว. และ ศุภเศรษฐศิริ พ. 2018. การพัฒนาระบบและกลไกการดำรงอยู่ของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 19, 2 (มิ.ย. 2018), 133–150.