[1]
ทองนำ ย. และ สุทธจิตต์ ณ. 2018. กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงตรัวของครูธงชัย สามสี. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 19, 2 (มิ.ย. 2018), 20–32.