กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยเชิงเหตุทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่ดีของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี THE PSYCHO-SOCIAL CORRELATES OF ACADEMIC AND VIRTUE ORIENTED BEHAVIORS OF UNDERGRADUATE STUDENTS* ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF