กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทและความสำคัญของวัดพะโคะ (วัดราชประดิษฐาน) : ในบริบทสังคมกระแสปัจจุบัน THE ROLE AND THE IMPORTANCE OF WAT PHA KHO (WAT RATCHAPHADITSATAN) : IN THE CURRENT SOCIAL CONTEXT AT THE PRESENT TIME ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF