บุตราช ป. . “คตินิยมเรื่องสีในศิลปะและวัฒนธรรมจีน”. วารสารศิลป์ พีระศรี, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 180-13, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jfa/article/view/256745.