นำพา จ. “แนวคิดดิสโทเปียผ่านการจัดวางภาพ (มิส-ซ็อง-แซน) ในภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง The Handmaid’s Tale”. วารสารศิลป์ พีระศรี, ปี 9, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 98-133, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jfa/article/view/251622.