สืบลี ฉ. “ประติมากรรมนุ่มในศิลปกรรมร่วมสมัย”. วารสารศิลป์ พีระศรี, ปี 7, ฉบับที่ 2, เมษายน 2020, น. 129-43, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jfa/article/view/238123.