[1]
บุตราช ป. ., “คตินิยมเรื่องสีในศิลปะและวัฒนธรรมจีน”, SBJPSG, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 180–213, มิ.ย. 2022.