[1]
สืบลี ฉ., “ประติมากรรมนุ่มในศิลปกรรมร่วมสมัย”, SBJPSG, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 129–143, เม.ย. 2020.