บุตราช ปานชีวา. 2022. “คตินิยมเรื่องสีในศิลปะและวัฒนธรรมจีน”. วารสารศิลป์ พีระศรี 10 (1):180-213. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jfa/article/view/256745.