นำพา จารุวรรณ. 2021. “แนวคิดดิสโทเปียผ่านการจัดวางภาพ (มิส-ซ็อง-แซน) ในภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง The Handmaid’s Tale”. วารสารศิลป์ พีระศรี 9 (2):98-133. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jfa/article/view/251622.