สืบลี ฉัตรลดากรณ์. 2020. “ประติมากรรมนุ่มในศิลปกรรมร่วมสมัย”. วารสารศิลป์ พีระศรี 7 (2):129-43. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jfa/article/view/238123.