บุตราช ป. . คตินิยมเรื่องสีในศิลปะและวัฒนธรรมจีน. วารสารศิลป์ พีระศรี, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 180–213, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jfa/article/view/256745. Acesso em: 6 ก.พ. 2023.