สืบลี ฉ. ประติมากรรมนุ่มในศิลปกรรมร่วมสมัย. วารสารศิลป์ พีระศรี, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 129–143, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jfa/article/view/238123. Acesso em: 6 ก.พ. 2023.